Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o propozycji zmiany Loklanych Kryteriów Wyboru operacji projektów grantowych.

Do Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" wpłynął wniosek Członków Stowarzyszenia LGD w sprawie propozycji zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji grantowych.

Zgodnie z procedurą Członkowie LGD wnioskują o zmianę kryteriów wyboru operacji grantowych w następującym zakresie:

Kryterium 1 – ,,Wnioskodawca zakłada poziom wkładu własnego”

Wnioskodawca deklaruje wkład własny niefinansowany, jako udział pracy społecznej mieszkańców miejscowości, w której jest realizowana operacja na poziomie:

Od 10% do 20% pkt.1 waga 2

Od 21% do 30% pkt.2 waga 2

Od 31% do 40% pkt. 3 waga 2

Propozycja zmiany: dodatkowa pozycja

Od 0 do 10 % pkt.0 waga 2

Kryterium 4 - ,,Operacja zakłada animację środowisk wskazanych w LSR jako grupy szczególnie istotne dla realizacji LSR”

Wnioskodawca wskazał we wniosku działania, które będą włączały przedstawicieli grupy wskazanej jako szczególnie istotna dla realizacji celów LSR; osób w wieku do 26 r.ż., osób 50 i więcej lat, kobiet jako grupy szczególnie istotne dla realizacji LSR

Propozycja zmiany w zapisie : Wnioskodawca wskazał we wniosku działania, które będą włączały podczas realizacji zadania grantowego przedstawicieli grupy wskazanej jako szczególnie istotna dla realizacji celów LSR; osób w wieku do 26 r.ż., osób 50 i więcej lat, kobiet jako grupy szczególnie istotne dla realizacji LSR

Kryterium 5 - ,,Operacja wpływa na zachowanie bioróżnorodności obszaru”

Wnioskodawca realizuje operację związaną ze zrównoważoną ochroną środowiska w obrębie co najmniej jednej ze wskazanych form ochrony przyrody: park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Propozycja zmiany w zapisie :

,,Operacja wpływa na ochronę środowiska”

Wnioskodawca wskazał co najmniej jedno zadanie związane z ochroną środowiska przy realizacji zadania grantowego

Kryterium 7 - ,,Operacja wpływa na promocję obszaru ”

Wnioskodawca wskazał, że udowodniona liczba odbiorców produktów operacji wyniesie:

Więcej niż 50 i mniej niż 100 osób pkt 1 waga 2

Od 100 do 300 osób pkt 2 waga 2

Więcej niz 300 i mniej niż 500 osób pkt 3 waga 2

500 i więcej osób pkt 4 waga 2

Propozycja zmiany : dodatkowa pozycja

Brak wskazania liczby odbiorców pkt. 0 waga 2

Kryterium 10 - ,,Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć, których cele są zbieżne z celami operacji”

Wnioskodawca brał udział jako wiodący realizator przynajmniej jednego z przedsięwzięcia, którego cele są zbieżne z celami operacji o wsparcie której się ubiega w ocenianym wniosku.

Wnioskodawca oświadcza w opisie projektu, że takie zadanie zrealizował.

Propozycja zmiany w zapisie : Wnioskodawca oświadcza w opisie projektu, że takie zadanie zrealizował oraz dołącza kopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

 

Prosimy do dnia 23.02.2017 r. o opinie na temat propozycji zmian w/w kryteriów, które należy przesyłać na adres biura LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi:

ul. Wojska Polskiego 21

48-130 Kietrz

e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl