Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

OD POMYSŁU DO BIZNESU – PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB BEZ PRACY PO 29 ROKU ŻYCIA Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

CO OFERUJE PROJEKT?

Bezzwrotne wsparcie (dotacje) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

 

  • ·         szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w ww. zakresie,
  • ·         przyznanie dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia,
  • ·         wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 1000 pln przez okres do 6 miesięcy / 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i nieaktywne zawodowo), w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 

  • ·         kobiety,
  • ·         osoby po 50 roku życia,
  • ·         osoby długotrwale bezrobotne,
  • ·         osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne,
  • ·         osoby posiadające dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne,
  • ·         a także migranci powrotni i imigranci.

 

KIEDY I W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać:
- bezpośrednio w Biurze Projektu mieszczącym się Opolu, przy ulicy Powstańców Śląskich 26/2,
- poprzez odwiedzenie strony internetowej projektu: http://business-school.pl/biznesopole/
- poprzez kontakt mailowy: biznesopole@business-school
- oraz kontakt telefoniczny: 739-033-534.

JPEGplakat.jpeg (215,04KB)