Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Kierunek FIO 2018

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2018” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:

  1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
  2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
  2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
  3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
  4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

 

Termin składania wniosków: 02.08.2018 r. – 22.08.208 r.

Limit dostępnych środków: 280 000,00 zł

Więcej szczegółów pod linkiem:

http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fio-2018-ogloszenie-o-naborze-wnioskow/