Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

Propozycje zmian w Karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru poddaje się konsultacjom społecznym

Data publikacji 22.08.2018 r.

PROPOZYCJE ZMIAN W LOKALNYCH KRYTERIACH WYBORU LGD „PŁASKOWYŻ DOBREJ ZIEMI”

 

          W związku z rekomendacjami dotyczącymi lokalnych kryteriów wyboru, przedstawionymi podczas warsztatu refleksyjnego w dniu 11 stycznia 2018 r. Dyrektor Biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” przedstawia do konsultacji społecznych projekt zmian w Karcie oceny operacji zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru:

  1. Zmienić zapis w brzmieniu: Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 50% wartości maksymalnej tj. 50 pkt (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych). Nadać nowe brzmienie: Minimalny poziom uzyskania punktów: nie mniej niż 40% wartości maksymalnej, tj. 40 pkt (ocena nie przewiduje punktów ułamkowych).
  2.  

Wprowadzić  także zmianę brzmienia opisu kryterium nr 9: Wnioskodawca realizuje operację związaną ze zrównoważoną ochroną środowiska w obrębie co najmniej jednej ze wskazanych form ochrony przyrody: Park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo – krajobrazowy. Nadać brzmienie: Wnioskodawca realizuje operację związaną ze zrównoważoną ochroną środowiska. Zmianie ulega również pkt 9 Odniesienia zapisów lokalnych kryteriów wyboru do zidentyfikowanych problemów: Operacja wpływa na zachowanie bioróżnorodności obszaru. Nadaje się brzmienie: Operacja wpływa na ochronę środowiska.

  1. Wprowadzić zmianę w punktacji kryterium nr 11: Operacja wpływa na promocję obszaru. Dodano pozycję punktową: Wnioskodawca wskazał, że udowodniona liczba odbiorców produktów operacji wyniesie: mniej niż 50 osób – punkty 0, waga – 2.

Propozycje zmian w Karcie oceny  zgodności operacji  z lokalnymi kryteriami wyboru poddaje się konsultacjom społecznym.

Wszelkie opinie i uwagi prosimy kierować do dnia 23.09.2018 r. w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Ul. Wojska Polskiego 21

48-130 Kietrz

e-mail: biuro.plaskowyzlgd@o2.pl

PDFPropozycje zmian w lokalnych kryteriach wyboru.pdf (301,81KB)