Przejdź do treści
Flaga UE Logo Leader Logo Płaskowyż Logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

×

Wyszukaj w serwisie

„Kurs na języki obce to dobry wybór"

Kurs na języki obce to dobry wybór"

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Oś Priorytetowa 09 Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego.

 

1. Celem projektu jest podniesienie, dostosowanie kwalifikacji osób pracujących w wieku powyżej 18 roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim.

2. Osiągnięcie celów ma zostać zrealizowane poprzez:

o   udział w Szkoleniu „Kurs na języki obce to dobry wybór” (120 godzin/ osobę),

3. Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

o   Wiek: powyżej 18 roku życia do 50 lat z co najwyżej średnim wykształceniem lub

50+ z wykształceniem średnim lub wyższym

o   uczestniczące w kursie z własnej inicjatywy,

o   osoby zatrudnione

o   osoby, które zamieszkują lub pracują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie Województwa Opolskiego,

o   są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem znajomości języków obcych.

 

4. Osoby zgłaszające się do udziału w Projekcie powinny dostarczyć w momencie zgłoszenia następujące dokumenty:

o   formularz zgłoszeniowy z regulaminem,

o   deklarację uczestnictwa w projekcie,

o   oświadczenie uczestnika projektu

o   zaświadczenie o zatrudnieniu  

o   zgodę na wizerunek

   Wyżej wymienione dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.leantech.com.pl

 

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny: Joanna Horodyska 502 780 746

 

Dokumenty do pobrania:

DOCXOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.docx (1,82MB)

DOCZGODA NA WIZERUNEK.doc (1,83MB)

DOCDEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.doc (1,82MB)

DOCZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.doc (130,00KB)

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY + REGULAMIN NEW.doc (1,92MB)